Protikorupčná politika

J.T. Kontrols, s.r.o.


Spoločnosť J.T. Kontrols, s.r.o. sa zaoberá poskytovaním služieb Emisných a Technických kontrol. Tieto činnosti chce vykonávať zodpovedne, transparentne, čestne a plne v medziach platných zákonov.

Touto Politikou verejne vyhlasujeme naše záväzky v oblasti boja proti korupcii a nekalým praktikám. Zároveň konateľ spoločnosti J.T. Kontrols, s.r.o. na seba prevzal zodpovednosť za vytvorenie, udržiavanie a vylepšovanie systému boja proti korupcii. Našu prácu vykonávame rešpektujúc nasledovné zásady:

1, Zaväzujeme sa vykonávať všetky služby čestne a bezúhonne s maximálnou možnou mierou otvorenosti a transparentnosti. Za týmto účelom sme vybudovali systém v súlade s normou ISO 37001, ktorý v plnej miere dodržiavame.

2, Zaväzujeme sa dodržiavať platnú legislatívu a iné pravidlá v oblasti protikorupčného správania.

3, Netolerujeme úplatky. Zakazujeme akékoľvek korupčné správanie zamestnancov a požadujeme čestnosť a bezúhonnosť našich partnerov.

4, Zaväzujeme sa zabezpečiť pre zamestnancov pravidelné školenia v oblasti protikorupčného správania - aby vedeli ako majú postupovať v prípadoch kedy sa s takými situáciami stretnú. Podporujeme povedomie slobodného vyjadrenia svojich postojov.

5, Zamestnancom, zákazníkom a iným partnerom vytvárame možnosti pre vznesenie podozrení bez toho aby sa sami cítili ohrození alebo boli následne diskriminovaní resp. postihnutí.

6, Preveríme akékoľvek podozrenia z korupčného správania v radoch zamestnancov vrátane konfliktu záujmov alebo prijímania výhod. V prípade, že sa v ich konaní nájdu nedostatky, zaväzujeme sa vyvodiť dôsledky v zmysle platných právnych predpisov.

V Považskej Bystrici, 01.06.2019

Ján Tucík, konateľ spoločnosti

Prosíme všetky zainteresované strany aby akékoľvek oprávnené podnety a podozrenia z porušenia tejto Politiky bez obáv nahlásili priamo konateľovi a majiteľovi firmy J.T. Kontrols, s.r.o. Ing. Jánovi Tucíkovi na tucik@stkpb.sk.